Geld lenen kost geld@3x 978623ce29c97dec92a06423a0955b79398bab8ef3d88b1f10c1bfb36bdb8b80
Geld lenen kost geld@3x 978623ce29c97dec92a06423a0955b79398bab8ef3d88b1f10c1bfb36bdb8b80

Algemene Voorwaarden

DEFINITIES

1.1 Opdrachtgever: de natuurlijke of rechtspersoon met wie de overeenkomst tot levering van financiele diensten van 123 Autofinanciering wordt gesloten. Dit betreft particuliere en zakelijke opdrachtgevers.

1.2. Producten en diensten van 123 Autofinanciering: de door 123 Autofinanciering de te bemiddelen overeenkomst volgens financiering of verzekeringsmaatschappij.

1.3. Overeenkomst: elke wederzijdse acceptatie, mondeling, schriftelijk of per e-mail bevestigt, van levering van één of meer diensten van 123 Autofinanciering.

 

2. TOEPASSELIJKHEID

2.1. Voor zover daarvan in onderlinge overeenstemming tussen partijen niet schriftelijk is afgeweken, zijn onderstaande artikelen van toepassing op elke aanbieding, opdracht of overeenkomst van of met 123 Autofinanciering.

2.2. Algemene voorwaarden van opdrachtgever c.q. derden zijn voor 123 Autofinanciering niet bindend en niet van toepassing.

 

3. AANBIEDING EN ACCEPTATIE

3.1. Alle offertes en prijsopgaven door of vanwege 123 Autofinanciering gedaan zijn vrijblijvend, behalve indien door 123 Autofinanciering reeds gemaakte kosten en adviestrajecten zijn besproken.

3.2. Een aanbieding of offerte gedaan door 123 Autofinanciering heeft een geldigheidsduur van 14 dagen, tenzij anders vermeld.

 

4. AANVANG VAN DE OVEREENKOMST

4.1. Een overeenkomst komt tot stand op het moment van ondertekening van de financieringsovereenkomst of verzekeringsoverkomst. Dit zal expliciet in de betreffende overeenkomst vermeld wordend.

4.2. Het staat partijen vrij om de totstandkoming van de overeenkomst met andere middelen te bewijzen.

4.3. Aanvullingen en wijzigingen van de overeenkomst kunnen slechts en uitsluitend schriftelijk geschieden. Indien noodzakelijk zullen wij een nieuwe overeenkomst ondertekenen van de financieringsmaatschappij of verzekeringsmaatschappij.

 

5. DUUR EN BEËINDIGING

5.1. De overeenkomst wordt aangegaan voor een het vastgestelde termijn middels de financieringsovereenkomst of verzekeringsovereenkomst. De verlening of beëindiging van de overeenkomst is tevens vastgesteld in de financieringsovereenkomst of verzekeringsovereenkomst. 5.2. De overeenkomst kan uitsluitend schriftelijk worden opgezegd, middels de voorwaarden van de financieringsovereenkomst of verzekeringsovereenkomst.

5.3. 123 Autofinanciering kan de overeenkomst met niet onmiddellijke ingang beëindigen indien opdrachtgever aan een of meer van zijn verplichtingen jegens 123 Autofinanciering niet, niet behoorlijk of niet volledig voldoet of daarmee in strijd handelt.

5.4. Indien de opdrachtgever niet voldoet aan de voorwaarden of in strijdt handelt zal 123 Autofinanciering hier melding van maken bij desbetreffende bemiddelingsmaatschappij.

 

6. LEVERING EN LEVERINGSTIJD

6.1. Activering van het contract geschiedt zo spoedig mogelijk na schriftelijke ondertekening het contract of indien anders besproken.

 

7. OVERMACHT

7.1. Onder overmacht met betrekking tot de overeenkomst wordt verstaan al hetgeen daaromtrent in wet en jurisprudentie wordt begrepen.

7.2. 123 Autofinanciering is niet gehouden aan haar verplichtingen uit de overeenkomst indien nakomen onmogelijk is geworden door overmacht. De overeenkomst zal dan worden ontbonden.

7.3 In geval van overmacht is 123 Autofinanciering gerechtigd de overeenkomst als 123 Autofinanciering, algemene voorwaarden, Versie 1.1, 01-02-2010 ontbonden te beschouwen, zulks zonder rechterlijke tussenkomst en zonder dat zij deswege tot schadeloosstelling verplicht zullen zijn.

7.4 Onder overmacht om aan onze verplichtingen te voldoen geldt elke vreemde oorzaak, welke niet aan ons kan worden toegerekend en die de nakoming van de overeenkomst belet, of in zo ernstige mate belemmert of bezwaarlijk maakt, dat die nakoming in redelijkheid niet van ons kan worden gevergd.

 

8. PRIJZEN

8.1. Alle in deze genoemde prijzen, alsmede overeengekomen prijzen zijn exclusief BTW, tenzij anders is vermeld. Als Financieel bemiddelaar zijn wij niet BTW plichtig.

8.2. 123 Autofinanciering heeft het recht de tarieven te wijzigen. Deze wijzigingen worden uiterlijk doorgevoerd ingaan deze aan opdrachtgever bekend gemaakt. Opdrachtgever is niet gerechtigd de overeenkomst te beëindigen tegen de datum van inwerkingtreding van de wijziging indien de tariefswijziging te wijten is aan de opdrachtgever.

 

9. BETALINGSVOORWAARDEN

9.1. De betalingsverplichting van opdrachtgever gaat in op de dag dat de overeenkomst tot stand komt. De betaling heeft betrekking op de periode die ingaat op de dag van de feitelijke beschikbaarstelling van de bemiddelde diensten van 123 Autofinanciering.

9.2. De ter zake van de overeenkomst verschuldigde vergoeding is exclusief BTW en exclusief eventueel andere uit wettelijke voorschriften voortvloeiende heffingen. Opdrachtgever is voorts de vergoedingen die uit deze voorwaarden voortvloeien, verschuldigd.

9.3. De verschuldigde kosten worden, onafhankelijk van het beschreven termijn waarvoor de overeenkomst is aangegaan in rekening gebracht, en dienen te worden voldaan middels het termijn beschreven in de opdrachtbevestiging, zo niet behoudt 123 Autofinanciering het recht de vergoeding middels de wettelijke voorwaarden te verhalen.

9.4. 123 Autofinanciering behoudt het recht overige advieskosten,bemiddelingskosten en of annuleringskosten in rekening te brengen bij de opdrachtgever ook al zijn deze niet beschreven in de opdrachtbevestiging.

9.5. Indien opdrachtgever niet tijdig heeft betaald, wordt dit aan opdrachtgever medegedeeld en wordt daarbij een nadere termijn van betaling vastgesteld. Is ook binnen die termijn niet betaald, dan is opdrachtgever zonder nadere ingebrekestelling in verzuim.

9.6. Indien opdrachtgever van mening is dat de in rekening gebrachte kosten onjuist zijn, kan opdrachtgever de bezwaren binnen twee weken na de datum op de rekening aan                                123 Autofinanciering kenbaar maken. Na ontvangst van het bezwaar zal 123 Autofinanciering een onderzoek instellen naar de juistheid van het factuurbedrag.

9.7. In geval van automatische incasso dient opdrachtgever zorg te dragen voor voldoende saldo op zijn rekening.

9.8. Opdrachtgever is in verzuim vanaf het tijdstip waarop de verschuldigde vergoeding door toedoen van opdrachtgever niet aan 123 Autofinanciering is voldaan.

9.9. Indien verschuldigde bedragen door toedoen van opdrachtgever niet worden ontvangen, brengt 123 Autofinanciering een vertragingsbedrag in rekening, welke verschuldigd zal zijn vanaf het moment dat opdrachtgever in verzuim is tot aan het moment van voldoening.

9.10. Indien abusievelijk een hoger bedrag geïncasseerd wordt, dan dient 123 Autofinanciering het teveel geïncasseerde bedrag op eerste verzoek van opdrachtgever onverwijld aan opdrachtgever te ristorneren.

10. AANSPRAKELIJKHEID

10.1. 123 Autofinanciering is bij haar activiteiten afhankelijk van de medewerking, diensten en leveranties van derden, waar 123 Autofinanciering weinig of geen invloed op kan uitoefenen.             123 Autofinanciering kan daarom op geen enkele manier aansprakelijk gesteld worden voor welke schade dan ook voortkomend uit de relatie met 123 Autofinanciering of het verbreken ervan ongeacht of de schade ontstaat of zichtbaar wordt gedurende de relatie met 123 Autofinanciering.

10.2. In geval van toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de overeenkomst is 123 Autofinanciering slechts aansprakelijk voor vervangende schadevergoeding, d.w.z. vergoeding van de waarde van de achterwege gebleven prestatie. Iedere aansprakelijkheid van 123 Autofinanciering voor enige andere vorm van schade is uitgesloten, daaronder begrepen aanvullende schadevergoeding in welke vorm dan ook, vergoeding van indirecte schade of gevolgschade of schade wegens gederfde omzet of winst.

10.3. Opdrachtgever vrijwaart 123 Autofinanciering voor alle aanspraken op schadevergoeding die derden mochten doen gelden terzake van schade die op enigerlei wijze is ontstaan door het onrechtmatig, dan wel onzorgvuldig gebruik van de aan opdrachtgever geleverde diensten van 123 Autofinanciering.

10.4. 123 Autofinanciering kan niet aansprakelijk gesteld worden voor schade in welke vorm dan ook veroorzaakt door het verzenden van vertrouwelijke of geheime informatie. 123 Autofinanciering is niet aansprakelijk voor beveiliging of misbruik door derden van de gegevens die worden opgeslagen.

10.5. 123 Autofinanciering is niet verantwoordelijk of aansprakelijk voor de inhoud van door opdrachtgever aangeleverde documenten.

10.6. Opdrachtgever is aansprakelijk voor alle schade die 123 Autofinanciering mocht lijden ten gevolge van een aan opdrachtgever toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de verplichtingen voortvloeiende uit de overeenkomst en deze voorwaarden.

10.7. Wijzigingen in de gegevens van opdrachtgever dient opdrachtgever direct schriftelijk mede te delen aan 123 Autofinanciering. Als opdrachtgever dit niet doet, is opdrachtgever aansprakelijk voor eventuele schade die 123 Autofinanciering als gevolg daarvan lijdt.

10.8. 123 Autofinanciering is verplicht 12 maanden back-ups te maken van de opdrachtgevers, hiervoor kan de opdrachtgever ook geen enkele aanspraak doen wanneer hem / haar gegevens verloren gaan. Ook is 123 Autofinanciering niet aansprakelijk wanneer zij de back-up van de opdrachtgever verloren of kwijt geraakt is.

10.9 123 Autofinanciering en personen werkzaam in de opdracht ter uitvoering van de overeenkomst, ons personeel daaronder begrepen, kunnen op geen enkele wijze door opdrachtgever aansprakelijk worden gesteld voor de schade van welke aard dan ook, bedrijfsschade en andere gevolgschade door wie dan ook geleden, voortvloeiende uit, of in verband staande met door ons geleverde of ter beschikking gestelde diensten, tenzij een dergelijke schade te wijten is aan opzet of grove schuld.

 

11. OVERDRACHT VAN RECHTEN EN VERPLICHTINGEN

11.1. Partijen zijn niet gerechtigd hun rechten of plichten voortvloeiende uit een overeenkomst aan derden over te dragen zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de wederpartij.

 

12. UITVOERING VAN DE OVEREENKOMST

12.1 123 Autofinanciering zal zich naar beste kunnen inspannen de dienstverlening met zorg uit te voeren, in voorkomend geval overeenkomstig de met Opdrachtgever schriftelijk vastgelegde afspraken.

12.2 Indien de overeenkomst tot uitvoering is aangegaan met het oog op uitvoering door een bepaalde persoon zal 123 Autofinanciering steeds gerechtigd zijn deze persoon te vervangen door een of meer andere bevoegde personen.

12.3 De Opdrachtgever draagt er zorg voor dat alle gegevens, waarvan 123 Autofinanciering aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan de opdrachtgever redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de overeenkomst, tijdig aan 123 Autofinanciering worden verstrekt. Indien de voor de uitvoering van de overeenkomst benodigde gegevens niet tijdig aan 123 Autofinanciering zijn verstrekt, heeft 123 Autofinanciering het recht de uitvoering van de overeenkomst op te schorten en/of de uit de vertraging voortvloeiende extra kosten aan de opdrachtgever in rekening te brengen.

12.4 123 Autofinanciering is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, doordat gebruiker is uitgegaan van door de opdrachtgever verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens, tenzij deze onjuistheid of onvolledigheid voor 123 Autofinanciering kenbaar behoorde te zijn.

12.5 Voor het schrijven van artikelen in opdracht van opdrachtgever heeft 123 Autofinanciering het recht een opdrachtgever een opdrachtformulier te laten ondertekenen. Dit om bijvoorbeeld bij organisaties van evenementen te kunnen aantonen dat 123 Autofinanciering hier opdracht voor heeft, zonder de ondertekende offerte te hoeven overleggen.

12.6 Indien door 123 Autofinanciering of door 123 Autofinanciering ingeschakelde derden in het kader van de opdracht werkzaamheden worden verricht op de locatie van opdrachtgever of een door opdrachtgever aangewezen locatie, draagt opdrachtgever zorg voor de door die medewerkers in redelijkheid gewenste faciliteiten.

12.7 Opdrachtgever vrijwaart 123 Autofinanciering voor eventuele aanspraken van derden, die in verband met de uitvoering van de overeenkomst schade lijden welke aan opdrachtgever toerekenbaar is.

 

13. WIJZIGINGEN EN MEERWERK

13.1 Indien 123 Autofinanciering op verzoek of met voorafgaande instemming van opdrachtgever werkzaamheden of andere prestaties heeft verricht die buiten de inhoud of omvang de overeengekomen diensten en producten vallen, zullen deze werkzaamheden of prestaties door opdrachtgever aan 123 Autofinanciering worden vergoed volgens de gebruikelijke tarieven van        123 Autofinanciering. 123 Autofinanciering is echter niet verplicht aan een dergelijk verzoek te voldoen en kan verlangen dat daar voor een afzonderlijke schriftelijke overeenkomst wordt gesloten.

13.2 Voor zover voor de diensten en producten een vaste prijs is afgesproken en partijen voornemens zijn om met betrekking tot extra werkzaamheden of prestaties een afzonderlijke overeenkomst te sluiten, zal 123 Autofinanciering opdrachtgever tevoren informeren over de financiële consequenties van die extra werkzaamheden of prestaties.

13.3 Na het goedkeuren van de goedkeuren van de dienst en van de 123 Autofinanciering is het niet mogelijk om kosteloos veranderingen aan te laten uitvoeren.

13.4 Tariefswijziging kan plaats vinden bij wijziging van de inhoud van de opdracht, bij verlenging van de opdracht of bij wijzigingen in voor 123 Autofinanciering van toepassing zijnde wet- en regelgeving.

 

14. BESCHERMING EN AANSPRAKELIJKHEID FINANCIELE PRODUCTEN

14.1 Bij het afsluiten van financiele producten ontstaan er financiele risico’s. 123 Autofinanciering zal de opdrachtgever behouden voor de financiele gevolgen. Voor het beschermen van de financiele positie kunt u gebruik maken van de kredietbescherming van Credit Life. De bescherming is mogelijk tegen (orv) overlijden, (aov) arbeidsongeschiktheid en (ww) werkloosheid).

14.2 123 Autofinanciering verplicht de opdrachtgever niet voor het beschermen van de financiele positie. De opdrachtgever kiest zelf de gewenste bescherming. 123 Autofinanciering zal voorafgaande aan de financieringsovereenkomst informeren omtrent de mogelijkheden. 123 Autofinanciering is niet verantwoordelijk of aansprakelijk voor de inhoud van door opdrachtgever aangeleverde documenten voor het inventariseren van de bescherming. Wijzigingen in de gegevens van opdrachtgever dient opdrachtgever direct schriftelijk mede te delen aan 123 Autofinanciering.

14.3 123 Autofinanciering is niet aansprakelijk financiele risico’s die kunnen ontstaan bij het niet afsluiten van de beschermingsmogelijkheden. Bij het afsluiten zullen de algemene voorwaarden van Credit Life gehanteerd worden.

 

15. COLPORTAGE

15.1 In verband met de colportagewet die dateert uit 1972 is het verplicht dat een afspraak in uw huisomgeving overwegend van u afkomstig is. In de financieringswereld is dit momenteel een heikel punt en er worden hier vele boetes aan dienstverleners uitgekeerd die zich niet houden aan de wet van colportage. Vaak blijkt namelijk dat de afspraak bij iemand thuis in overwegende mate afkomstig is van de financieel dienstverlener en niet van de consument.

15.2 Wij van 123 Autofinanciering willen benadrukken dat de afspraak bij u thuis in overwegende mate van u afkomstig is. Deze afspraak is tot stand gekomen doordat u de afspraak bij u thuis wilt laten plaatsvinden. De optie om de afspraak bij u thuis te doen komt geheel uwerzijds. Onze adviseur heeft geen optie gegeven om de afspraak bij u thuis te laten plaatsvinden, maar u heeft dit op geheel eigen initiatief gevraagd en besloten. Tevens stellen wij u in de mogelijkheid de afspraak op een neutrale locatie te laten plaatsvinden.

15.3 Mocht u het gevoel hebben dat de afspraak in overwegende mate van ons afkomstig is, of onze adviseur een aanleiding heeft gegeven om de afspraak bij u thuis te laten plaatsvinden, dan dient u deze afspraak te annuleren of te verplaatsen naar een andere locatie. U kunt hierbij denken aan per post, bij ons op kantoor, bij de autodealer of een ieder ander willekeurige locatie die niet gelijk is aan de huisomgeving. U kunt op ieder gewenst tijdstip annuleren op het telefoonnummer: 023-7920929 of u kunt een email sturen naar info@123autofinanciering.nl

 

16. EXECUTION ONLY

16.1 Toelichting Execution Only ofwel geen voorafgaand advies. In de wet op het financieel toezicht (Wft) verplicht 123 Autofinanciering zich om klanten er expliciet op te wijzen wanneer advisering geen onderdeel uitmaakt van de dienstverlening ofwel Execution Only.

16.2 Execution Only is bedoeld voor die klant, die al precies weet wat hij of zij wil hebben. Bij de zogenaamde execution only diensten is dus geen sprake van advies; alleen van een zorgvuldige aanbieding van het product of zorgvuldige bemiddeling bij de totstandkoming van de overeenkomst. De klant is in het geval van execution only zelf verantwoordelijk voor de beoordeling welk product bij zijn situatie past.

16.3 Wij fungeren bij execution Only als bemiddelingskantoor die alleen uitvoert wat gewenst wordt. Dit uitgangspunt wordt ook schriftelijk en expliciet vastgelegd. Bij de dienstverlening op basis van ‘’ execution only’’ krijgt u geen enkel financieel advies in de zin van de Wet Financieel Toezicht (Wft). U maakt alleen gebruik van onze bemiddelingsactiviteiten. Wij verlenen geen nazorg zoals bedoeld in de wet.

16.4 Hiermee komen wij klanten tegemoet die geen behoefte hebben aan een uitgebreid adviestraject en graag zelf rechtstreeks verantwoordelijk willen zijn voor de aanschaf en het beheer van deze verzekeringen en financiële producten. Uiteraard proberen wij - samen met de aanbieder van deze verzekeringen en producten - ervoor te zorgen u van zoveel mogelijk informatie te voorzien over deze producten. De inventarisatie of het af te nemen product past in het financiële huishouden - voor nu en voor in de toekomst - is zelf gemaakt. De zorgplicht ligt hier dan ook volledig bij u als klant zelf. Bij deze vorm van dienstverlening “Execution Only”is dus geen sprake van enig advies van onze kant. Doordat wij bij deze vorm van dienstverlening veel tijd besparen, vertaalt zich dat onze kosten lager zijn dan bij een volledige adviesklant.

16.5 Wij aanvaarden geen enkele aansprakelijkheid voor mogelijke schade als later mocht blijken dat het af te sluiten financieel product of verzekering niet aansluit bij uw persoonlijke situatie (of die van andere belanghebbenden bij dit product). Ook kunnen wij niet aansprakelijk worden gesteld voor schade als achteraf blijkt dat er betere alternatieven mogelijk waren, aangezien wij u hieromtrent niet hebben geadviseerd.

16.6 Execution only overeenkomst Execution only is een vorm van dienstverlening waarbij de klant alles beslist en de financiële onderneming alleen de orders van de klant uitvoert. Execution only is dan ook bedoeld voor die klanten die goed op de hoogte zijn van financiële producten in het algemeen en die weten welke specifieke financiële producten hen passen. Met deze vorm van dienstverlening komen wij tegemoet aan de wensen van diegenen die zelf direct verantwoordelijk willen zijn voor het afsluiten en het beheer van hun financieringen, verzekeringen en andere financiële producten waarin wij bemiddelen.

16.7 Execution only houdt dus in: - Dat wij uitsluitend bemiddelen in de totstandkoming van de overeenkomst tussen u en de verzekeraar, de bank of enige andere aanbieder van financiële producten; - Dat u van ons alle productinformatie ontvangt van de door u gekozen aanbieder; - Dat wij u niet adviseren en derhalve ook niet kijken naar andere en/of betere oplossingen en voorwaarden, zodat wij niet aansprakelijk zijn als achteraf blijkt dat het financiële product niet aansluit bij uw persoonlijke situatie of dat er betere alternatieven mogelijk waren; - Dat wij u niet informeren over de eventuele fiscale gevolgen van de aanschaf van het financiële product. - Het afsluiten van het financiële product van uw keuze kunnen wij alleen indien wij een agentschap hebben van de aanbieder van het financiële product. Wij zullen u bij het afsluiten van execution only een execution only overeenkomst laten onderteken en deze bijvoegen u uw financiele dossier.

 

17. DIVERSE BEPALINGEN

17.1 Mocht enige bepaling van deze voorwaarden naar het oordeel van de bevoegde rechter niet van toepassing zijn of in strijd met de openbare orde of wet zijn, dan zal slechts de betreffende bepaling als niet geschreven worden beschouwd en zullen partijen deze vervangen door één of meer bepalingen welke zo nauw mogelijk aansluiten bij de strijdige bepaling(en) en zullen overigens deze algemene voorwaarden volledig van kracht blijven.

17.2 Op al onze aanbiedingen en met ons gesloten overeenkomsten is het Nederlands recht van toepassing.

17.3 123 Autofinanciering kan op ieder gewenst moment zonder voorafgaande kennisgeving en opgaaf van redenen de algemene voorwaarden wijzigen en aanvullen. Wijzigingen gelden ook ten aanzien van reeds gesloten overeenkomsten met inachtneming van een termijn van 30 dagen na bekendmaking van de wijzigingen. Indien de opdrachtgever een wijziging in deze voorwaarden niet wil accepteren, kan hij de overeenkomst ontbinden. Dit ontslaat de opdrachtgever echter niet van zijn verplichtingen tot betalen voor de reeds geleverde diensten.

 

18. WIJZIGING VAN DE VOORWAARDEN

18.1. 123 Autofinanciering behoudt zich het recht voor deze voorwaarden te wijzigen of aan te vullen.

18.2. Wijzigingen gelden ook ten aanzien van reeds gesloten overeenkomsten met inachtneming van een termijn van 30 dagen na schriftelijke bekendmaking van de wijziging.